Red Maple - The Language สถาบันภาษา เรดเมเปิ้ล

บทความ

Job Opportunity

20-09-2556 08:19:24น.

สถาบันภาษา Red Maple-The Language / Now Hiring English Native Speakers

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงหลายตำแหน่ง

Teaching job in Thailand / Teaching job in Bangkok / Teaching job in Chonburi Locations: Bangkok (Chula-Pathumwan / Asoke-Sukumvit), Chonburi Province (Mueng and Sriracha District), Chachoengsao Province, Rayong Province, etc  Please send your preferred location and CV to our HR Dept. at e-mail: redmaplethailand@hotmail.com

คุณสมบัติ
1. ปริญญาโท-เอก สาขาภาษาอังกฤษโดยตรง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศเท่านั้น* 
(กรณีปริญญาตรี ท่านจะต้องสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษมาโดยตรง ต้องมีคะแนนสอบในระดับที่สูง และต้องเคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 7ปี)
2. ต้องเคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5ปี (ศีกษา,ทำงาน)*
2. ต้องมีผลคะแนนสอบมาแสดงดังนี้:
  2.1 TOEFL iBT 110 ขึ้นไป ไม่รับพิจารณาคะแนนTOEFL PBT 
  2.2  IELTS 8.0 ขึ้นไป (Academic เท่านั้น)
  2.3 TOEIC 975 ขึ้นไป (New TOEIC / Redesigned)
หมายเหตุ:
1. หากท่านไม่มีคะแนนสอบ ทางสถาบันฯจะไม่สามารถพิจารณาท่านได้ ไม่ว่าความสามารถทางภาษาของท่านจะสูงเพียงใดก็ตาม (กรุณาสมัครสอบล่วงหน้า)
2. กรณียื่นคะแนนTOEIC: เนื่องจากมีผู้ยื่นคะแนนTOEICในระดับเต็มหรือเกือบเต็มเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิเรียกสัมภาษณ์ เฉพาะท่านที่
สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเคยอยู่อาศัยในต่างประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปีเท่านั้น*
3. กรณีคะแนนสอบไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ท่านจะต้องมีคุณสมบัติข้ออื่นๆที่โดดเด่น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์
3. ต้องเคยมีประสบการณ์สอนในสถาบันที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือแสดงทักษะการสอนที่โดดเด่นในวันสัมภาษณ์ได้
*ต่างประเทศ หมายถึง The USA, Canada, The UK, Australia, หรือ New Zealand เท่านั้น 
กรุณาส่งประวัติและสำเนาผลคะแนนสอบมาที่ Please send your CV to Human Resources Department
e-mail: redmaplethailand@hotmail.com
เนื่องจากมีผู้ส่งประวัติและคะแนนสอบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ติดต่อกลับ เฉพาะผู้สมัครบางท่านที่เราสนใจเท่านั้น
หากท่านได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ กรุณาปฏิบัติดังนี้:
1. นำคะแนนสอบฉบับจริงมาแสดง (ถ้าไม่มีฉบับจริง ท่านจะไม่ได้รับการคัดเลือก)
2. นำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดง
3. นำหนังสือเดินทางฉบับจริงมาแสดงทั้งเล่มเก่าและเล่มปัจจุบัน เพื่อยืนยันระยะเวลาการอาศัยในต่างประเทศของท่าน (กรณีนอกเหนือจากที่ระบุใว้ในTranscript)
4. ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกท่าน จะต้องผ่านการทดสอบทักษะด้าน Speaking, Writing และTeaching  โดยไม่มีข้อยกเว้น (ไม่ว่าท่านจะได้คะแนนสอบเท่าไหร่ก็ตาม)
5. ทางบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในอัตราที่สูงกว่าท้องตลาดประมาณ35-40% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอด
ของท่านเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าท่านจะมีความสามารถทางภาษาสูงเพียงใดก็ตาม แต่หากท่านไม่ได้มีใจรักการสอน หรือไม่พร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านรู้ให้กับผู้เรียน 
กรุณาอย่ายื่นใบสมัครเข้ามา ทางสถาบันฯมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอยู่ตลอดเวลา และต้อนรับเฉพาะท่านที่พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับผู้เรียนเท่านั้น

How to find teaching job in Thailand? , How to find teaching employment in Thailand? , How to get teaching job in Bangkok?, How to get teaching job in Rayong?, How to get teaching job in Chonburi?, How to get teaching job in Chachoengsao?, How to find teaching job in Sriracha?, What is the best way to get teaching job in Thailand? How to get teaching job in Thailand?, Teaching job in Rayong province, Teaching job in Chonburi province, Teaching job in Chachoengsao province, Teaching job in Sriracha district (Chonburi province), Teaching job in Thailand, Teaching job in Bangkok, Teaching job in Eastern Thailand, Now Hiring English Native Speakers, American Teacher, British Teacher, Canadian Teacher, Australian Teacher, Teaching job in Thailand, Teaching job in Bangkok, Teaching job in Chonburi, Teaching jobs in Chachoengsao, Teaching jobs in Sriracha, Teaching jobs in Rayong, Teaching jobs in Samutprakarn, Teaching jobs in Prachinburi